Home

Post date: Fri, 07/19/2019 - 15:07

การทำประกันเดินทางทุกประเภท รวมถึงประกันการเดินทางเพื่อเรียนต่อต่างประเทศ แต่ละบริษัทอาจมีแผนประกันหรือมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป...

Post date: Wed, 07/10/2019 - 16:29

การเรียนภาษาต่างประเทศ ทำให้รู้หลายๆภาษา นอกจากจะทำให้เราสามารถทำความเข้าใจ สื่อสารกับเพื่อนต่างชาติได้ หรือมีโอกาสทำงานดีๆได้มากขึ้นแล้ว ยังมีประโยชน์แฝงอีกมากมายหลายอย่างการเรียนภาษา...

Post date: Wed, 09/27/2017 - 15:23

ก่อนหน้านี้ทุกคนคงเคยได้ยิน ...